Uncategorized


جشنواره از ایده تا بازار در دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

نخستین جشنواره شناسایی،انتخاب و حمایت از ایده های نوآورانه ی کسب و کار با مشارکت صندوق کارآفرین امید در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد. زارعی متین دبیر جشنواره گفت: صد و بیست ایده توسط دانشجویان این دانشگاه به دبیرخانه ارسال شده که تنها بیست و پنج ایده به عنوان آثار برتر انتخاب شده است. زارعی متین افزود:ایده های انتخاب شده با حمایت صندوق کارآفرین امید مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت تا وارد بازار کار شوند. دبیر جشنواره از ایده تابازار مهمترین هدف از این جشنواره را توسعه کارآفرینی عنوان کرد و......

Continue Reading